Részleteskeresés

Foglalási feltételek

 

A weboldal használatának feltételei


A weboldalt a EUROPCAR INTERNATIONAL SASU Bat OP-2, rue René Caudron 78960 Voisins-le-Bretonneux, Franciaország (a továbbiakban: "Europcar") teszi közzé. A közzétételért felelős személy Marcus Bernhardt, a Europcar International kereskedelmi ügyvezetője.

 

A Feltételek elfogadása

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket mielőtt használná az Europcar weboldalát vagy foglalásokat intézne. Az Általános Szerződési Feltételek a weboldalunkon található oldalak láblécében található hiperhivatkozás segítségével érhetőek el. Javasoljuk, hogy nyomtasson ki és őrizzen meg egy példányt.

Az Europcar weboldalának használata magában foglalja a jelen Általános Szerződési Feltételek feltétel nélküli elfogadását, amelyek egyben tartalmazzák Adatvédelmi Szabályzatunkat is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a weboldalon felajánlott minden egyes terméktípusra vagy szolgáltatásra érvényes speciális feltételeken felül vannak érvényben.

 

Használat


Ön vállalja, hogy:

(a) nem használja a Europcar weboldalát illegális célokra vagy olyan célokra, amelyek károsíthatják a Europcar International vagy harmadik személyek jogait, és különösen nem használhatja fel a webhelyet káros vagy illegális információk, vagy a Europcar International vagy harmadik felek számára izléstelen, diszkriminatív vagy támadó jellegű információk terjesztésére;

(b) nem zavarja meg az Europcar weboldal vagy a Europcar International számítógépes rendszereinek elérhetőségét, nem módosítja a webhelyet, nem használja számítógépes vírusok, hacker támadások, számítógépes férgek stb. továbbítására, vagy követ el számítógépes bűncselekménynek minősülő vétségeket;

c) nem sérti meg bármely személy vagy szervezet szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát, adatbázis-jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogait;

(d) nem tünteti fel magát más személyekként vagy szervezetekként, beleértve, de nem kizárólag, a Europcar tisztviselőit, és nem állít téves információkat az Önnek az egyéb személyekhez vagy szervezetekhez való kapcsolatáról;

e) ezen általános használati feltételeket betartja.

Ha nem tesz eleget ezeknek a kötelezettségeknek, a Europcar International fenntartja magának a jogot, hogy azonnal megtiltsa és blokkolja a weboldalához és a hálózatához való hozzáférését a károk elkerülése érdekében.

 

 

Információ a Weboldalon

Jóllehet a Europcar minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a Europcar weboldalán szereplő információk a megjelenésük pillanatában helyesek legyenek, a Europcar nem tehető felelőssé az esetleges hibákért vagy mulasztásokért, illetve az esetlegesen hiányos, pontatlan vagy aktualitáskat vesztett információkért.

Szellemi Tulajdon / Szerzői jog és védjegybejelentés

A Europcar fenntartja a Europcar weboldalának szerzői jogát és az összes, weboldalhoz kapcsolódó, és minden tartalomra vonatkozó tulajdonjogot.  Az Europcar weboldalán található anyag a Europcar tulajdonát képezi, hacsak nem tulajdonítják azt bármely harmadik félnek. A Europcar név és a Europcar weboldalán megjelenő Europcar emblémák, logók vagy grafikák a Europcar vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. A Europcar weboldalán megjelenő egyéb cég- és termék- vagy szolgáltatásnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.

Ön nem rendelkezik semmilyen joggal vagy licenccel semmilyen védjegy használatára, és ezért beleegyezik abba, hogy a nem módosítja, adja bérbe, lízingeli, kölcsönzi, értékesíti, terjeszti azokat, és nem hoz létre származékos munkákat a Europcar weboldala és / vagy a Europcar weboldalán kínált termékek és szolgáltatások egy részének vagy egészének alapján. 

 

 

Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

A Europcar weboldalai több esetben összekapcsolják Önt olyan weboldalakkal, amelyek nem a Europcar weboldalainak adatvédelmi szabályzata szerint működnek. Ha ezekre a weblapokra kattint át, a Europcar weboldalainak információs adatvédelmi gyakorlatai már nem érvényesek. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az összes harmadik fél weboldalára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megismerje azoknak az Ön adatainak összegyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó eljárásait.

 

 

Jótállási nyilatkozat

A Europcar weboldalának használata az Ön kizárólagos felelőssége. Ez a weboldal a jelenlegi formájában és állapotában elérhető és használható. A Europcar nem vállal garanciát vagy képviseletet arra vonatkozóan, hogy (i) a weboldal megfelel az Ön igényeinek, (ii) megszakítás nélkül, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a Europcar weboldalának használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek, (iv) az Ön által a szolgáltatáson kersztül megvásárolt vagy beszerzett bármely termék, szolgáltatás, információ vagy egyéb anyag minősége megfelel az Ön elvárásainak, és (v) a hibák kijavításra kerülnek. Az Ön számítógépes rendszerének a webolal használatából eredő károsodásáért illetve bármely adatvesztésért kizárólag Ön a felelős. Sem a Europcartól, sem az Europcar weboldalán keresztül szerzett bármely tanács vagy információ, akár szóbeli akár írásbeli, nem jelent semmilyen garanciát vagy egyéb olyan kötelezettséget, amelyek nincsenek kifejezetten rögzítve a vonatkozó feltételekben. Annak ellenére, hogy észszerű óvintézkedéseket teszünk a vezeték nélküli internet és a hálózati hozzáférés biztonságának és integritásának megóvása érdekében, a Europcar nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolat biztonságosságát. Ennek megfelelően Ön vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat saját belátása szerint és saját kockázatára használja, és tudomásul veszi, hogy a számítógépes rendszere ebből eredő károsodásáért vagy az adatvesztésért kizárólag Ön felel. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Europcar kifejezetten elutasít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, jótállást és egyéb feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra és bármely, az észszerű gondossággal és szakértelemmel végzett szolgáltatásnyújtásra, illetve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok meg nem sértésére vonatkozó bármely feltételt.

 

 

Korlátozott felelősség

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé egyes garanciák kizárását, illetve a véletlenszerű vagy következményi károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően a jelen cikkben meghatározott fenti korlátozások némelyike nem alkalmazható. Különösképpen, a jelen Általános Szerződési Feltételek nem befolyásolják a fogyasztók törvényes jogait, vagy nem zárják ki vagy korlátozzák a Europcar gondatlanságából vagy csalásából eredő haláleset vagy személyi sérülés miatti felelősséget. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Europcar, annak tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai nem felelnek semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy példamutató kárért, beleértve, de nem kizárólag, a nyereség, a jó hírnév, a felhasználás vagy az adatok elvesztését, vagy egyéb immateriális veszteségeket (még akkor sem, ha az Europcar honlapján tájékoztatták ezek előfordulási lehetőségeiről), amelyek a Europcar weboldal használatából erednek. Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Europcar nem felel az Europcar weboldalának használatáért vagy a használatának lehetetlenségéért; (ii) a Europcar weboldalán áruk, adatok, információk vagy szolgáltatások megvásárlásából vagy megszerzéséből, illetve a Europcar weboldalán fogadott vagy onnan beérkező üzenetekből vagy az ott lebonyolított tranzakciókból eredő helyettesítő áruk és szolgáltatások beszerzésének költségéért (iii) az Ön adataihoz vagy adatátviteleihez való illetéktelen hozzáférésért vagy azok módosításáét; (iv) bármelyik harmadik fél nyilatkozatáért vagy magatartásáért a Europcar weboldalán.

 

 

Adatvédelmi Szabályzat

Az Europcar Adatvédelmi Szabályzat feltételei beépülnek a jelen Általános Szerződési Feltételekbe. Ön elfogadja a személyes adatok Europcar általi felhasználását az Europcar weboldalainak Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott feltételeivel és céljaival összhangban.

 

 

Biztonsági Szabályzat

Az Europcar biztonságos technológiát alkalmaz a személyes adatok és pénzügyi tranzakciók bizonságának megőrzése érdekében. Az Europcar megfelel az Europcar Biztonsági Szabályzatában továbbiakban részletesen meghatározott eljárásoknak és biztonsági szabványoknak.

 

 

Általános rendelkezések

A Europcar bármely arra irányuló sikertelensége, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikét gyakorolja vagy érvényesítse, nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság jelen Feltételek bármelyik rendelkezésének érvénytelségét megállapítja, a felek egyetértenek abban, hogy a bíróságnak törekednie kell a felek szándékainak rendelkezés szerinti érvényesítésére, valamint a Feltételek egyéb rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak. Az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fejezetcímek csak kényelmi célt szolgálnak, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses hatállyal.

 

 

Alkalmazható jog és illetékes bíróság

Jelen Általános Szerződési Feltételek a francia jog szerint kerültek kiadásra, és a www.europcar.com címen elérhetőek, amely webhelyet francia területen tárolnak. A francia jog alkalmazandó, és a párizsi bíróságok joghatósággal rendelkeznek az 1980. évi Római Egyezmény 5-1. cikkében és a Brüsszeli Egyezmény 14. és 15. cikkében előírt mértékben.

 

 

Autóipari képek, szerzői jog [2000 - aktuális év] izmo, Inc.

Minden jog fenntartva. Az itt található autóipari képek, amelyek az izmo, Inc. tulajdonát képezik, az Amerikai Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Ezen képek elérését és használatát a külön licencszerződés feltételei korlátozzák. Szigorúan tilos a képek jogosulatlan használata, reprodukálása, terjesztése, rögzítése vagy módosítása.

 

Nyomtat

Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Az Ön foglalása
Hasznos információk
Business center
Jogi rendelkezések
Compliance & Integritás

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!

Oldaltérkép Europcar világszerte Kapcsolat Irodáink Terms and Conditions

© Europcar Hungary 2024