Részleteskeresés

Üzleti Partnerek Etikai Kódexe

A Volkswagen Csoport követelményei a fenntarthatóságra vonatkozóan az üzleti partnerekkel való kapcsolataiban


Előszó


A Volkswagen-csoport üzleti partnerei szerves részét képezik a csoport üzleti sikerének. A partnerség tartós üzleti kapcsolatokat hoz létre, amelyek kölcsönösen előnyösek. Ezért a Csoport az üzleti partnereivel való szoros együttműködésre összpontosít.


A fenntarthatósági követelményeket alkalmazva tisztában vagyunk tevékenységeink gazdasági, ökológiai és társadalmi hatásaiért vállalt felelősségünkkel. Üzleti partnereinktől is ezt várjuk el, különösen ami az emberi jogokat, a munkahelyi egészséget és biztonságot, a környezetvédelmet és a korrupció elleni küzdelmet illeti.


A partneri alapú együttműködés jegyében a Volkswagen Csoport gyakorlati képzési lehetőségek, kezdeményezések és egyéb információforrások széles skáláját kínálja üzleti partnereinek. Javasoljuk, hogy minden üzleti partner aktívan használja ezeket az ajánlatokat és információforrásokat.


Az alábbi követelmények meghatározzák a Volkswagen-csoport elvárásait az üzleti partnerek gondolkodásmódjával és magatartásával kapcsolatban a vállalati tevékenységeik során, és a Volkswagen-csoport és partnerei közötti üzleti kapcsolatok sikeres megvalósításának alapját képezik.


1. Cél és motiváció


A jelen, Üzleti Partnerek számára kiadott Magatartási Kódexben (a továbbiakban: Magatartási Kódex) a Volkswagen Csoport megfogalmazta törekvéseit és elvárásait, valamint a Volkswagen Csoport üzleti partnereivel szemben támasztott követelményeket a fenntarthatósággal kapcsolatban (a továbbiakban: „fenntarthatósági követelmények”).


A fenntarthatóság magában foglalja az emberi jogok tiszteletben tartását, a környezet védelmét, az etikus és jogszerű üzletvitelt, valamint a felelős alapanyag-beszerzést.


A jelen Magatartási Kódexet alkalmazó Volkswagen-csoport tagvállalatokra az alábbiakban általánosságban „Volkswagen-csoportként” hivatkozunk.


A Magatartási Kódex a Volkswagen Csoport minden beszállítójára, értékesítési partnerére és minden egyéb B2B (Business to Business) üzleti partnerére (a továbbiakban: „üzleti partner”) vonatkozik, amely a Volkswagen Csoporttal üzleti kapcsolatban áll.


Az üzleti partnerek kötelesek szerződésben átadni az összes fenntarthatósági követelményt azoknak az üzleti partnereknek (különösen a beszállítóknak), amelyek befolyásolják a Volkswagen-csoporttal fennálló szerződéses kapcsolatot, és a lehetséges és ésszerű mértékig biztosítaniuk kell, hogy a fenntarthatósági követelményeket továbbadják a Volkswagen-csoportnak. üzleti partnereik az ellátási láncban. Az üzleti partnerek megfelelő ellenőrzési intézkedéseket hoznak annak ellenőrzésére, hogy saját üzleti partnereik megfelelnek ezeknek a fenntarthatósági követelményeknek.


Azokban az esetekben, amikor az üzleti partnerekkel a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő egyedi szerződések alapján kötelezettségeket vállaltak, az eltérő kötelezettségek az irányadóak.


A fenntarthatósági követelmények többek között az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Globális Megállapodás 10 alapelvén, az ENSZ Üzleti és Emberi Jogi Irányelvein, az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásain, az OECD átvilágítási útmutatóján alapulnak a felelős ellátási láncokhoz. A konfliktusok által sújtott és magas kockázatú területekről származó ásványok, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (iLO) egyezményei, különös tekintettel az alapvető munkahelyi jogokra és a Drive Sustainability Initiative vezérelveire.


Ezen túlmenően ez a Magatartási Kódex olyan nemzeti és nemzetközi szinten elfogadott normákon alapul, mint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyet különösen a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kodifikál.


2. Alapvető fenntarthatósági követelmények


Általános információk


A Volkswagen-csoport a fenntarthatósági követelmények betartását alapvetőnek tartja üzleti kapcsolataiban.


A Volkswagen-csoport elvárja az üzleti partnertől, hogy strukturált és hozzáértő irányítás révén integrálja a napi üzleti életbe az ezekben a fenntarthatósági követelményekben rögzített értékeket. Az üzleti partnerek vezetésének azonosítania és értékelnie kell a jogi és egyéb követelményeket, és ki kell képeznie az alkalmazottakat a vonatkozó követelmények betartásának biztosítására.


Az üzleti partnerek mindig betartják a vonatkozó jogszabályokat. Amennyiben ezek a fenntarthatósági követelmények túlmutatnak a hatályos jogszabályok követelményein, ezeket is be kell tartani.


A jelen Magatartási Kódex kötelező követelményein túlmenően az üzleti partnerek számára további ajánlások találhatók külön jelölve.


Irányítási rendszerek létrehozása és alkalmazása


Azok az üzleti partnerek, akikkel termelési telephelyet működtetnek és az adott telephelyen öbb mint 100 alkalmazottat foglalkoztatnak, ezen telephelyek vonatkozásában rendelkezniük kell az ISO 14001 nemzetközi szabvány vagy az Európai Unió rendelete szerinti EMAS tanúsítvánnyal.


TIPP:


A több mint 100 alkalmazottat foglalkoztató értékesítési partnerek számára is javasoljuk az ISO 14001 nemzetközi szabványt vagy az ISO 14001 szabványhoz való igazodást.


A telephelyükön 1000-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató üzleti partnereknek belső irányítási rendszereket kell bevezetniük, vagy ahol rendelkezésre állnak, nemzeti/ágazatspecifikus tanúsítványokat.


A műhellyel rendelkező értékesítési partnerek számára is javasoljuk az ISO 45001 nemzetközi szabványt vagy az ISO 45001 szabványhoz való igazodást.


Vállalati nyilatkozat


Az üzleti partnerek vállalati nyilatkozatot (pl. magatartási kódexet) készítenek, amely kötelezettséget vállal a társadalmi, etikai és környezetvédelmi normák betartására. Ezt a nyilatkozatot a helyi alkalmazottak által értett nyelveken kell elkészíteni.


Fenntarthatósági tisztségviselő


Az üzleti partnereket arra bátorítjuk, hogy nevezzenek ki egy fenntarthatósági tisztségviselőt vagy egy hasonló tisztségviselőt, aki az adott üzleti partner vezetőségének számol be. A tisztségviselőnek fenntarthatósági célokat és intézkedéseket kell kidolgoznia a vállalaton belül.


Képzés


Annak érdekében, hogy üzleti partnereit támogassa a fenntarthatósági követelmények betartásában, a Volkswagen-csoport ingyenesen kínál üzleti partnereinek különböző képzési formákat (Trainings and Dialogue vwgroupsupply.com). A képzésen való részvétel az üzleti partnerek számára előzetesen elvégzett kockázatelemzés eredményétől függően kötelező. Az üzleti partnerek mentesülhetnek az ilyen képzésen való kötelező részvétel alól, ha bizonyítani tudják, hogy már részt vettek egy harmadik fél által kínált hasonló képzésen.


TIPP:


Javasoljuk, hogy az üzleti partnerek saját képzési programjaikat dolgozzák ki annak érdekében, hogy irányvonalakat határozzanak meg a folyamatok végrehajtásának és az elvárásoknak a munkatársaik felé történő jobb kommunikálása érdekében. Az üzleti partnereknek folyamatos képzést kell biztosítaniuk alkalmazottaiknak.


3. Fenntarthatósági követelmények a környezetvédelemben


Az üzleti partnerek ismerik és betartják a Volkswagen-csoport csoport környezetvédelmi politikáját, amint azt a Csoport Környezetvédelmi Politikai Nyilatkozata (Environment vwgroupsupply.com) ismerteti.


Üvegházhatást okozó gázok kibocsátása


Az üzleti partnerek megfelelő intézkedéseket hoznak a környezetre és egészségre kockázatot jelentő levegőkibocsátás csökkentésére, beleértve az üvegházhatású gázok kibocsátását is. A termékek és szolgáltatások környezeti teljesítményének javítása érdekében az üzleti partnerek proaktív módon csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását a teljes ellátási lánc mentén, például a szén-dioxid-semleges energiaforrások fokozottabb felhasználásával.


A Volkswagen-csoportnak termékeket szállító üzleti partnerek kérésre termékszinten tájékoztatást nyújtanak a Volkswagen-csoportnak a teljes energiafogyasztásról MWh-ban és a szén-dioxid-kibocsátásról tonnában (1., 2. és 3. hatókör), hogy a Volkswagen-csoport javíthassa a termékeinek környezeti teljesítménymutatóit.


TIPP:


Emellett azt javasoljuk üzleti partnereinknek, hogy tudományosan megalapozott és időhöz kötött kibocsátás-csökkentési és megújulóenergia-csökkentési célokat tűzzenek ki, amelyek összhangban állnak a Párizsi Megállapodással, valamint olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek a teljes értéklánc mentén előmozdítják a dekarbonizációt.


Arra is biztatjuk az üzleti partnereket, hogy 2050-ig kötelezzék el magukat a párizsi megállapodás mellett a CO²-semleges gazdaság mellett.

  

Az erőforrások hatékony felhasználása


Az üzleti partnerek megfelelő intézkedéseket tesznek az energia, a víz és a nyersanyagok hatékony felhasználása, a megújuló erőforrások felhasználása, valamint a környezet- és egészségkárosodás minimalizálása érdekében.


Anyagok és nyersanyagok nyilvántartása, értékelése és korlátozása


Az üzleti partnerek megfelelő intézkedéseket hajtanak végre a környezetre vagy egészségre káros anyagok és anyagok (például rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító anyagok) használatának elkerülésére vagy azoktól való tartózkodásra a vonatkozó jogszabályok keretein belül, és kellő tekintettel a vonatkozó jogszabályokra. Volkswagen csoport.


Az üzleti partnerek kötelesek az egyes anyagok előállítására, felhasználására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzetközi egyezmények és egyéb jogi eszközök (különösen a higanyról szóló 2013. október 10-i Minamatai Egyezmény előírásaival) összhangban eljárni. , a 2001. május 23-i Stockholmi Egyezmény a perzisztens szerves szennyező anyagokról (POP)), valamint a kapcsolódó nemzeti és nemzetek feletti szintű végrehajtási jogszabályok.


Az ón-, volfrám-, tantál- és aranykohók vagy -finomítók esetében az üzleti partnerek csak olyan kohókból vagy finomítókból származó nyersanyagokat használhatnak, amelyek megfelelnek az „OECD átvilágítási útmutatója a konfliktusok által érintett és érintett ásványok felelős ellátási láncaihoz” című dokumentum követelményeinek. A Responsible Mineral kezdeményezés (RMi) vagy hasonló szervezetek értékelése szerint nagy kockázatú területek.


Az üzleti partnereknek megfelelő és megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a mélytengeri bányászatból kitermelt nyersanyagokat kizárják ellátási láncaikból.


Körkörös gazdaság és hulladék-gazdálkodás


Az üzleti partnerek megfelelő és megfelelő intézkedéseket tesznek a pazarlás elkerülésére, az erőforrások újrafelhasználására, az újrahasznosításra, valamint a maradék hulladékok, vegyszerek és szennyvíz biztonságos, környezetbarát ártalmatlanítására. Az ilyen intézkedések különösen a fejlesztési tevékenységekben, a gyártásban, a termék élettartamában és az azt követő életciklus végi újrahasznosításban, valamint egyéb tevékenységekben alkalmazhatók. Ezáltal az üzleti partnerek betartják a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállításáról szóló nemzetközi egyezményeket, különös tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokon átnyúló szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezményhez, valamint a vonatkozó, hatályos rendelkezésekhez. végrehajtási szabályok nemzeti és nemzetek feletti szinten.


TIPP:


Amikor műszakilag lehetséges és gazdaságilag ésszerű, az üzleti partnereknek másodlagos anyagokat kell használniuk folyamataikban. Az üzleti partnereknek ismerniük kell termékeikben az újrahasznosított tartalom százalékos arányát, és kérésre ezt az információt a Volkswagen-csoport rendelkezésére kell bocsátaniuk.


Az üzleti partnereknek ezen elvek követése mellett törekedniük kell a zárt hurkú rendszerek követésére és népszerűsítésére.


Víz 


Az üzleti partnerek megfelelő és megfelelő intézkedéseket tesznek a vízfogyasztás minimalizálása érdekében telephelyeiken és/vagy saját ellátási láncaik mentén, prioritást adva a vízhiányos régióknak. A vízhez való jogot mindenkor tiszteletben tartják.


A Volkswagen csoportot termékeket szállító üzleti partnerek kérésre termékszinten tájékoztatást adnak a Volkswagen Csoportnak a teljes édesvízfogyasztásról.


TIPP:


A megfelelő intézkedések közé tartozhatnak különösen azok, amelyek a víz hatékony csökkentését, újrafelhasználását és újrahasznosítását célozzák a kibocsátott szennyvíz felelős és hatékony kezelésével a környezet védelme és az általános vízminőség javítása érdekében.


Az üzleti partnereknek szükség esetén arra kell törekedniük, hogy a tevékenységükkel érintett személyek személyes használatra megfelelő mennyiségű biztonságos, elfogadható és megfizethető vízhez jussanak.


Biodiverzitás


Biztosítani kell a természetes ökoszisztéma védelmét, különösen a vadon élő állatok veszélyeztetett élőhelyeinek védelmét, a természeti erőforrások fenntartható felhasználását.


Az üzleti partnereknek törekedniük kell annak biztosítására, hogy az ellátási láncok mentesek legyenek az erdőirtástól és az átalakítástól a vonatkozó jogszabályoknak és a biológiai sokféleségre vonatkozó nemzetközi szabályozásoknak megfelelően. E nemzetközi szabályozások közé tartoznak például a Biológiai Sokféleség Központja (CBD) és a Természetvédelmi Világszövetség (iUCN) biodiverzitásra vonatkozó határozatai és ajánlásai.


Etikus bánásmód az állatokkal


Az üzleti partnereknek támogatniuk és elő kell segíteniük az állatokkal való etikus és humánus bánásmódot.

  

4. Fenntarthatósági követelmények az emberi jogok és a munkavállalók munkajogának területén


Az üzleti partnerek kötelesek betartani a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (iLO) időről időre módosított egyezményeit, különös tekintettel a munkahelyi alapvető jogokra.


A gyermekmunka megszüntetése és a fiatal munkavállalók védelme


Az üzleti partnereknek üzleti tevékenységeikben és ellátási láncukban be kell tartaniuk a minimális foglalkoztatási korhatárt. Gondoskodnak arról, hogy a munkavállalás alsó korhatárát a mindenkori hatályos törvények szerint határozzák meg, és ne forduljon elő tiltott gyermekmunka.


Nincs modern rabszolgaság, nincs embercsempészet és nincs etikátlan toborzás


Az üzleti partnereknek megfelelő és megfelelő intézkedéseket kell tenniük az adósságrabság, a kényszer- és kötelező munka, valamint a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem minden formájának felszámolására saját felelősségi körükben és/vagy az ellátási lánc mentén. Az üzleti partnerek gondoskodnak arról, hogy a munkaviszony önkéntes legyen, és lehetővé tegyék a munkavállalók számára, hogy saját akaratukból felmondjanak, az ésszerű felmondási idő betartásával. Az üzleti partnerek alkalmazottai a felvételkor olyan szerződést kapnak, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak, és kellően dokumentált formában (pl. írásban vagy elektronikusan), az általuk értett nyelven van megírva, és amelyen jogaik és kötelezettségeik a valóságnak megfelelően és egyértelműen megfogalmazódnak. elindult.


Továbbá az üzleti partnerek nem vezethetik félre vagy csalhatják meg a potenciális alkalmazottakat a munka jellegével kapcsolatban, nem kérhetik az alkalmazottaktól toborzási díjak vagy nem megfelelő szállítási díjak megfizetését, és/vagy nem foglalhatják el, semmisíthetik meg, nem rejthetik el és/vagy megtagadhatják a hozzáférést alkalmazotti útlevelekhez és egyéb kormány által kiállított személyazonossági okmányok és/vagy korlátozzák a munkavállalók mozgásszabadságát, vagy kötelezik a munkavállalókat arra, hogy működési ok nélkül, önkéntelenül vegyék igénybe a cég által biztosított szállást.


A testi épség védelme, a testi fenyítés tilalma


Az üzleti partnerek kiemelt fontosságot tulajdonítanak a testi épség védelmének, és megfelelő intézkedéseket vezetnek be e törvényileg védett jog tiszteletben tartása érdekében. Az üzleti partnerek felelősségi körükön és az ellátási láncuk mentén biztosítják, hogy minden részvétel, beleértve az emberrablásban, kínzásban, gyilkosságban vagy hasonló cselekményekben való részvételt, kizárt, és hogy fegyelmi gyakorlataik részeként ne alkalmazzanak testi fenyítést. Ezenkívül az üzleti partnerek saját felelősségi körükben és az ellátási lánc mentén biztosítják, hogy az emberi jogok egyéb súlyos megsértése és visszaélései, például szexuális erőszak, valamint háborús bűncselekmények vagy a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértése, emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás , tilos.


Anyagi juttatások


Az üzleti partnerek ésszerű bért fizetnek alkalmazottaiknak. Az ésszerű munkabér legalább a hatályos jogszabályok szerint megállapított minimálbér, és egyébként a munkavégzés helye szerinti jog szerint mérik. Ennek a bérnek a lehető legnagyobb mértékben fedeznie kell a munkavállalók alapvető szükségleteit, és lehetővé kell tennie a megfelelő életszínvonalat a munkavállalók és családjaik számára (megélhetési bér). Az üzleti partnerek kötelesek közvetlenül, teljes mértékben és időben fizetni az alkalmazottaknak.


Munkavédelem, munkahelyi egészségvédelem, tűzvédelem


Az üzleti partnerek betartják a vonatkozó munkaegészségügyi, biztonsági és tűzvédelmi jogszabályokat. Az üzleti partnerek olyan folyamatot alakítanak ki, amely lehetővé teszi a munkával kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatok folyamatos csökkentését, valamint a munkahelyi egészség-, biztonság- és tűzvédelem javítását. A munkahelyi egészségügyi és biztonsági intézkedések nem járhatnak semmilyen kiadással a munkavállalók számára.


Az üzleti partner különösen:

Baleset esetén elsősegélyt és orvosi segítséget kell nyújtani. a munkával összefüggő egészségügyi veszélyek, például világjárványok esetén az üzleti partnerek minden megfelelő intézkedést megtesznek alkalmazottaik és a vállalat védelme érdekében. Ezért a helyi hatóságok által kiadott minden intézkedést maradéktalanul be kell tartani és be kell tartani.


Munkaidő


Az üzleti partnerek biztosítják, hogy a munkaidő megfeleljen a nemzeti jogszabályoknak és/vagy az adott gazdasági ágazatban hatályos nemzeti követel-ményeknek.


Munka- és életkörülmények


Az üzleti partnerek biztosítják dolgozóik számára az illemhelyiséghez és a tiszta ivóvízhez való hozzáférést. Az élelmiszerek fogyasztására és elkészítésére, valamint az élelmiszerek tárolására szolgáló létesítmények mindegyike megfelel a vonatkozó minimális higiéniai követelményeknek. Amennyiben a munkavégzés jellege megköveteli a dolgozók számára munkássszálló biztosítását, a megfelelő hely, tisztaság és biztonság biztosított. Hozzáférésüket nem szabad helytelenül korlátozni.


A föld, a víz és a levegő kímélése


Az üzleti partnerek gondoskodnak arról, hogy ne okozzanak káros talajmódosítást, vízszennyezést, légszennyezést, káros zajkibocsátást vagy túlzott vízfogyasztást, amely az élelmiszer- és ivóvíz természetes alapjainak, illetve az ember egészségének jelentős károsodásához vezethet.


A kényszerkilakoltatás tilalma


Az üzleti partnerek betartják a jogosulatlan kilakoltatás tilalmát, valamint a föld-, erdő- és vizek jogosulatlan elvételének tilalmát a föld, erdő és víz megszerzése, fejlesztése vagy egyéb felhasználása során.


Emberi jog-védők


Az üzleti partnerek semmilyen formában nem tűrhetik el az emberi jogok és a környezet védelmezői elleni fenyegetést, megfélemlítést vagy támadást, beleértve azokat is, akik gyakorolják a szólásszabadsághoz, az egyesüléshez, a békés gyülekezéshez való jogukat és tiltakoznak az üzleti partner üzleti tevékenysége ellen. Megtorló intézkedések fenyegetése vagy bevezetése nélkül garantálják a hozzáférést panaszcsatornáikhoz.


Az egyesülési és kollektív tárgyalási szabadság


Az üzleti partnerek elismerik minden munkavállaló jogát a szakszervezetek és munkavállalói érdekképviseleti testületek létrehozására és azokhoz való csatlakozásra. ezzel összefüggésben az üzleti partnerek kötelezettséget vállalnak a semlegesség megőrzésére. Ez kizárja a szakszervezeti tevékenységen alapuló megkülönböztetés vagy megtorló intézkedések bármely formáját. Az üzleti partnerek elismerik a kollektív tárgyalásokhoz való jogot, valamint a szakszervezetek azon jogát, hogy szabadon és a munkavégzés helye szerinti törvényekkel összhangban működhessenek. Ez a törvény magában foglalja a sztrájkjogot és a kollektív tárgyaláshoz való jogot.


TIPP:


Ha ezt a jogot bármely vonatkozó törvény korlátozza, akkor alternatív és törvényes lehetőségeket kell keresni a munkavállalói képviselet létrehozásának előmozdítására.


Az üzleti partnerek lehetőség szerint előmozdítják a kollektív tárgyaláson alapuló társadalmi és társadalmi párbeszédet annak érdekében, hogy a munkaidő humánus és az egészséggel összeegyeztethető legyen.


A diszkrimináció és a zaklatás tilalma


Az üzleti partnerek gondoskodnak arról, hogy mindennemű diszkriminációt, megfélemlítést, zaklatást vagy indokolatlan hátrányt elkerüljenek alkalmazottaikkal és a munkakörnyezetben. különösen tilos az egyenlőtlen bánásmód, például etnikai vagy társadalmi származás, bőrszín, nem, nemzetiség, nyelv, vallás, testi vagy szellemi korlátok, nemi identitás, szexuális irányultság, egészségi állapot, életkor, családi állapot, terhesség/szülői hovatartozás miatt. , szakszervezeti tagság vagy politikai meggyőzés, amennyiben az a demokratikus elveken és az ellenvélemény toleranciáján alapul, kivéve, ha azt a foglalkoztatás követelményei indokolják. A tisztességtelen bánásmód magában foglalja különösen az egyenlő értékű munkáért járó egyenlőtlen fizetést.


Biztonsági erők alkalmazása


Az üzleti partnerek biztosítják, hogy a biztonsági erők megbízása vagy bevetése ne vezessen az emberi jogok megsértéséhez. Az üzleti partnerek biztosítják, hogy közvetlenül vagy közvetve ne járuljanak hozzá azon magán- vagy közbiztonsági erők támogatásához, amelyek jogellenesen gyakorolják az ellenőrzést a bányatelepek, a szállítási útvonalak és az ellátási lánc felsőbb rétegei felett.


TIPP:


Az üzleti partnereknek alkalmazniuk kell a Biztonság és az Emberi Jogok Önkéntes Alapelveit, ha alkalmazásuk lehetséges.


Kisebbségek, kiszolgáltatott csoportok és őslakosok


Az üzleti partnerek tiszteletben tartják a kisebbségek, a kiszolgáltatott csoportok és a helyi közösségek tisztességes életkörülményekhez való jogát.


Sokszínűség és befogadás


Az üzleti partnereknek olyan befogadó kultúrát kell kialakítaniuk és előmozdítaniuk, amelyben a sokszínűséget értékelik. A sokszínűséget minden hierarchikus szinten elő kell mozdítani minden alkalmazott körében, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a kulturális, etnikai és vallási sokszínűségre.


Az üzleti partnereknek biztosítaniuk kell, hogy minden alkalmazott teljes mértékben hozzá tudjon járulni és teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket, és biztosítsa a munka és a magánélet egészséges egyensúlyát.


Az üzleti partnereket arra ösztönzik, hogy támogassák a kisebbségi csoportok és nők által irányított vagy tulajdonban lévő különböző üzleti partnerekkel való együttműködést.


5. Az üzleti etika fenn-tarthatósági követelményei


Az üzleti partnerek mindenkor feddhetetlenül járnak el, és megfelelő és megfelelő intézkedéseket tesznek a jogsértések azonosítása esetén.


Az összeférhetetlenség elkerülése


Az üzleti partnerek kizárólag objektív kritériumok alapján hozzák meg döntéseiket, és nem engedhetik meg magukat, hogy idegen érdekek vagy kapcsolatok befolyásolják őket.


A korrupció tilalma


Az üzleti partnerek elutasítják és megakadályozzák a korrupció minden formáját, beleértve az úgynevezett könnyítő kifizetéseket (a tisztviselők rutinfeladatainak felgyorsítását célzó kifizetéseket). Az üzleti partnerek biztosítják, hogy alkalmazottaik, alvállalkozóik és ügynökeik ne adjanak, ajánljanak fel vagy fogadjanak el kenőpénzt, csúszópénzt, jogtalan adományt vagy más nem megfelelő kifizetést vagy előnyt ügyfeleknek, tisztviselőknek vagy más harmadik feleknek.


Szabad verseny


Az üzleti partnerek tiszteletben tartják a tisztességes és szabad versenyt, és betartják a vonatkozó verseny- és trösztellenes szabályokat. Különösen nem köthetnek versenyellenes megállapodásokat vagy megállapodásokat versenytársakkal, beszállítókkal, ügyfelekkel vagy más harmadik felekkel, és nem élhetnek vissza esetleges piaci erőfölényükkel.


Az üzleti partnerek biztosítják, hogy felelősségi körükön belül ne kerüljön sor a verseny szempontjából érzékeny információk cseréjére vagy bármilyen más olyan magatartásra, amely nem megfelelő módon korlátozza vagy esetleg korlátozhatja a versenyt.


Az import és export ellenőrzése


Az üzleti partnerek szigorúan betartják az összes vonatkozó törvényt az áruk, szolgáltatások és információk importjára és exportjára vonatkozóan. Ezenkívül a vonatkozó szankciós listákat követik.


Az üzleti partnerek gondoskodnak arról, hogy a konfliktusos és magas kockázatú területeken található ásványok bányászatával, kereskedelmével és exportjával kapcsolatban kivetett adók, illetékek és jogdíjak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kifizetésre kerüljenek.


A pénzmosás tilalma


Az üzleti partnerek üzleti tevékenységük során biztosítják a pénzmosás elleni hatályos jogszabályi rendelkezések betartását.


Szellemi tulajdonjogok


Az üzleti partnerek tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogokat és védik a kapcsolódó információkat.


A bizalmas információk védelme


Az üzleti partnerek gondoskodnak az érzékeny adatok (üzleti titkok és személyes adatok) megfelelő és jogszerű gyűjtéséről, feldolgozásáról, mentéséről és törléséről. Az üzleti partnerek ennek megfelelő kötelezettséget rónak alkalmazottaikra. Érzékeny adatokat nem szabad harmadik félnek továbbítani, vagy bármilyen más formában hozzáférhetővé tenni a szükséges engedély nélkül, és e tekintetben védeni kell.


A mesterséges intelligencia alkalmazása


Az adatvédelem és a biztonság kulcsfontosságú követelmény a mesterséges intelligencia (AI) használatához. Az üzleti partnerek biztosítják, hogy minden mesterséges intelligenciát használó fejlesztésesetén betartsák a vonatkozó törvényeket és előírásokat.


Az AI-rendszereket megbízhatóan és megkülönböztetés nélkül kell létrehozni. Az AI-alkalmazások irányítása mindig az emberek kezében marad.


A fegyveres csoportok támogatásának tilalma


Az üzleti partnerek kizárják, hogy vállalkozásuk közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a nem állami fegyveres csoportok támogatásához.


Közzététel és tájékoztatás


Az üzleti partnerek információkat rögzítenek üzleti tevékenységeikről, munkamódszereikről, egészségügyi és biztonsági és környezetvédelmi gyakorlatukról. Az ilyen információkat a Volkswagen-csoport kérésére nyilvánosságra hozzuk, amennyiben a nyilvánosságra hozatal nem sérti a törvényi előírásokat.


6. A felelős ellátási láncok fenntarthatósági követelményei


Átláthatóság


Az ellátási lánc fenntarthatósági kockázatainak azonosítása és mérséklése érdekében az üzleti partnerek kérésre átadják a Volkswagen-csoportnak az ellátási láncukra vonatkozó információkat, amelyeket a Volkswagen-csoport jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez megkövetel. Az üzleti partnerek kötelesek beszállítóikkal szemben ennek megfelelő tájékoztatási kötelezettséget előírni, amelyet viszont kötelesek továbbítani beszállítóikra.


Ez különösen megkövetelheti, hogy az üzleti partnerek felfedjék ellátási láncukat a Volkswagen-csoportnak az anyag eredetéig (beleértve az olyan fojtópontokat, mint a kohók és finomítók), és bizonyítékkal szolgáljanak az irányítási rendszerekről vagy a harmadik fél által végzett ellenőrzésekről, amelyek bemutatják a fenntarthatóságot megakadályozó vagy enyhítő folyamatokat. kockázatokat az ellátási láncban.


Nyersanyag-ellátási láncok


Az emberekre és a bolygóra gyakorolt jelentős hatásuk miatt különösen a nyersanyag-ellátási láncok különleges átvilágítást igényelnek az ellátási lánc minden szereplőjétől, mind az emberi jogok betartása, mind a környezet védelme tekintetében.


Ezért az üzleti partnerek különösen az „OECD átvilágítási útmutatója a konfliktusok által érintett és magas kockázatú területekről származó ásványok felelős ellátási láncaihoz” című dokumentumban leírt átvilágítási kötelezettségeiket teljesítik a vonatkozó nyersanyagok tekintetében.


7. A fenntarthatósági követelmények betartásának ellenőrzése a Volkswagen csoport által


Általános információk


A Volkswagen-csoport fenntartja a jogot, hogy az új szerződés odaítélése előtt és az üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt rendszeresen, véletlenszerűen vagy meghatározott események alkalmával, megfelelő és megfelelő eszközökkel ellenőrizze a fenntarthatósági követelmények betartását.


Ez történhet például az érintett üzleti partner felelősségi körének kockázatértékelésével, az üzleti partner önértékelésével és/vagy helyi szakértők bevonásával (helyszíni értékelés). Az ilyen jellegű helyszíni értékelésre csak az üzleti partner képviselőinek jelenlétében, rendes munkaidőben és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül sor, különös tekintettel az adatvédelemre. Az üzleti partnerek megfelelő és megfelelő intézkedéseket tesznek, amelyek feljogosítják a Volkswagen-csoportot üzleti partnereik hasonló értékelésére, ha ez a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.


A szerződéskötést megelőző értékelés


Ha a fent említett, szerződéskötést megelőző értékelések során fenntarthatósági kockázatokat azonosítanak, a szerződés megkötése vagy új szerződés odaítélése előtt is megtörténhet, az ebből eredő intézkedések, ha vannak ilyenek, a megkötendő szerződésre kötelezőek. ebben az esetben az üzleti partner a szerződés megkötésekor köteles ésszerű időn belül felmérni a fenntarthatósági követelményeknek a saját üzletágában vagy az ellátási láncában a fenntarthatósági követelmények meghatározott vagy küszöbön álló megsértését ésszerű időn belül, és orvosolni az ilyen jellegű hiányosságokat. megfelelés a Volkswagen-csoport többletköltsége nélkül.


A szerződéskötést megelőző értékelések a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó megállapításai a szerződések odaítélésének szempontját képezik.


A fenntarthatósági követelmények üzleti partnerek általi megsértése


Ha az üzleti partner megsértette vagy megsértette a fenntarthatósági követelményeket, a Volkswagen Csoport jogosult azonnali és megfelelő intézkedéseket hozni az ilyen megsértés megelőzésére, megállítására vagy mértékének minimalizálására.


Az üzleti partner ebben az esetben köteles minden megfelelő intézkedést megtenni az ilyen jogsértés megelőzése, megállítása vagy mértékének minimalizálása érdekében.


Az üzleti partner részt vesz a Volkswagen Csoport egy vagy több képzési formátumában, feltéve, hogy a képzésen való részvétel a jogsértés megszüntetéséhez vagy minimalizálásához vezethet.


Ha a jogsértés jellege olyan, hogy belátható időn belül nem szüntethető meg, az üzleti partner tervet készít és hajt végre (beleértve egy konkrét ütemtervet is), hogy indokolatlan késedelem nélkül megállítsa vagy minimalizálja a jogsértést. ha jogszabály előírja, a Volkswagen-csoportot megfelelően be kell vonni a terv elkészítésébe.


Fenntarthatósági követelmények megsértése az üzleti partner ellátási láncában


Ha lényeges okok (megalapozott információk) alapján feltételezhető, hogy az upstream ellátási láncban (a Volkswagen-csoport közvetlen beszállítóinál) emberi jogi vagy környezetvédelmi kötelezettséget sértettek, az üzleti partner indokolatlan késedelem nélkül:

  1. Vegyen részt a Volkswagen-csoport kockázatelemzésében,
  2. A megfelelő megelőző intézkedések beágyazása a
  3. megfelelő üzleti partner , és
  4. A Volkswagen Csoport megfelelő támogatása a jogsértés megelőzésére, megállítására vagy minimalizálására irányuló terv elkészítésében és végrehajtásában.

Egyéb következmények


Ha egy üzleti partner megsérti vagy nem teljesíti a fenntarthatósági követelményeket, a Volkswagen-csoport fenntartja a jogot, hogy megfelelő lépéseket tegyen jogainak fenntartása érdekében, úgymint

A Volkswagen Csoport lemondhat felmondási jogának gyakorlásáról, ha az üzleti partner hitelt érdemlően igazolja és bizonyítja, hogy haladéktalanul ellenintézkedést kezdeményezett a jövőbeni hasonló jogsértések megelőzése érdekében.


8. A szabályszegések bejelentése


A szabályszegések bejelentése


A visszaéléseket korai szakaszban fel kell ismerni, haladéktalanul kezelni és orvosolni kell az alkalmazottak, az üzleti partnerek, a harmadik felek és a Volkswagen-csoport védelme érdekében. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek tisztában kell lennie az összes megfelelőségi előírással, valamint oda kell figyelni és készen kell állnia arra, hogy konkrét bizonyítékok esetén felhívja a figyelmet az esetleges súlyos szabálysértésekre.


Az üzleti partner panasztételi mechanizmusa


Az üzleti partnerek a vállalkozásuknak megfelelő panasztételi mechanizmust hoznak létre.


A mechanizmus lehetővé teszi, hogy az üzleti etikával, az emberi jogokkal vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos aggályaikat saját alkalmazottaik, valamint más potenciálisan érintett személyek is felvegyék névtelenül, bizalmasan és a megtorlástól való félelem nélkül.


Az üzleti partnerek nem tehetnek olyan tevékenységet, amely akadályozza, blokkolja vagy akadályozza a panaszkezelési eljáráshoz való hozzáférést. Az üzleti partnerek vállalják, hogy az előző mondatban említett kötelezettségeket szerződésben áthárítják beszállítóira, és a lehetséges és ésszerű mértékig biztosítják a kötelezettségek áthárítását az ellátási láncban.


TIPP:


A panasztételi csatornának az üzleti és emberi jogokról szóló 31. ENSZ-irányelv hatékonysági kritériumaira kell épülnie, és le kell fednie a vállalat saját működését és az ellátási láncot.


A Volkswagen-Csoport visszaélés-bejelentő rendszere


A Volkswagen-csoport nagyra értékeli az üzleti partnerek, ügyfelek és más harmadik felek bizalmas, releváns megjegyzéseit.


Abban az esetben, ha konkrét jelek merülnek fel a Volkswagen-Csoport alkalmazottai, vagy az üzleti partner vagy üzleti partnerei részéről a Volkswagen-Csoporttal való együttműködés keretében elkövetett esetleges kötelességszegésre vonatkozóan, a Volkswagen-Csoport minden érdekelt félnek lehetőséget biztosít arra, hogy jelentse az ilyen kötelességszegést a Volkswagen Csoport visszaélésbejelentő rendszerén keresztül.


Minden információ és kapcsolatfelvételi csatorna megtalálható a Visszaélésbejelentő Rendszer webhelyén (www.volkswagenag.com).


Az üzleti partnereknek biztosítaniuk kell alkalmazottaiknak az akadálytalan hozzáférést a Volkswagen-csoport által bevezetett visszaélésbejelentő rendszerhez, és nem kell végrehajtaniuk olyan műveleteket, amelyek akadályozzák, blokkolják vagy akadályozzák a hozzáférést. Az üzleti partnerek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az előző mondatban említett kötelezettségeiket a beszállítóikra szerződésben áthárítják, és a lehetséges és ésszerű mértékig biztosítják a kötelezettségek áthárítását az ellátási láncban.


TIPP:


A Volkswagen Group Whistleblower System felelős a súlyos szabályozási és törvényi megsértések közzétételéért. A tisztességes és átlátható eljárás keretében a Whistleblower System védi a vállalatot, az érintett személyeket és a visszaélést bejelentőket. A rendszer egységes, gyors folyamatokon, valamint egy bizalmas és professzionális rendszeren alapul a tippek belső szakértők általi kivizsgálására.


A Volkswagen Group Whistleblower System lehetőséget kínál arra, hogy egy internetes kommunikációs platformon keresztül konzultáljon a Felderítő Iroda ügyvédeivel, és egy erre a célra kialakított postafiókon keresztül dokumentumokat cseréljen és tartson kapcsolatot. Ez egy bizalmas és biztonságos folyamat. A visszaélést bejelentők eldönthetik, hogy szeretnének-e névtelenek maradni, vagy a bejelentés benyújtásakor nyilvánosságra hozzák a nevüket.


A külső ombudsmanok egy másik kapcsolattartási pont. Ügyvédként az ombudsmanokra a társaság törvényi titoktartási kötelezettsége vonatkozik. Ily módon garantálni tudjuk a bejelentők névtelenségét a céggel szemben, amennyiben névtelenek szeretnének maradni. Az ombudsmanok a bejelentést a bejelentő beleegyezésével továbbítják a Volkswagen-csoport bejelentő rendszerének – szükség esetén anonimizált formában is.


  

Wolfsburg, 2023. január 1.


Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!