Részleteskeresés

Adatkezelési tájékoztató (Eurent Kft. - Europcar Hungary)


A honlapunkon történő foglalásokhoz kapcsolódó

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Tisztelt Ügyfelünk!

 

Amikor Ön gépkocsit foglal, az EuRent Autókölcsönző Kft., mint adatkezelő szükségszerűen kezeli bizonyos személyes adatait.

Erről a GDPR 12. cikkével összhangban az alábbiakban nyújtunk részletes tájékoztatást.

Kérjük, hogy a gépkocsi foglalása előtt figyelmesen olvassa végig az alábbi adatkezelési tájékoztatót!


 

Ki kezeli a személyes adataimat?

(Az adatkezelő)

EuRent Autókölcsönző Kft. („Europcar”)

Postacím: 1238 Budapest, Szentlőrinci út 195853 hrsz.

E-mail cím: gdpr@europcar.hu

Telefonszám: 06-1-421-8300

Honlap: www.europcar.hu


Miért kezelheti a Europcar a személyes adataimat?

(Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere)  1. Gépkocsi foglalása során


A Europcar az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert a gépkocsi foglalásával közöttünk egyfajta szerződés jön létre, amelyben Ön az egyik fél, így az Ön személyes adata az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges.  

Amennyiben a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatát nem adja meg a részünkre, úgy foglalását nem tudjuk teljesíteni, mert ahhoz nem tudjuk az ügyfelet párosítani.


  1. Regisztráció


Önnek lehetősége nyílik a foglalás könnyítése érdekében adatait elmenteni ún. profilalkotási funkcióval. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és b) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.


A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonása esetén adatait töröljük. Hozzájárulását az alábbi e-mail címre küldött levelével vonhatja vissza: gdpr@europcar.hu


 

Mely adataimat kezeli a Europcar?

(A kezelt személyes adatok köre)

 

Gépkocsi foglalása során a Europcar a foglalás teljesítéséhez az Ön nevét, születési idejét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét és bankkártya illetve hitelkártya adatait, mint személyes adatát kezeli.

Amennyiben a bérleti szerződés közöttünk létrejön, a gépkocsi átvételekor irodánkban az Ön jogosítványára, a személyi igazolványára és lakcímkártyájára vonatkozó adatokat kezeljük (jogosítvány száma, megszerzésének éve, lejárati dátuma, lakcím, személyi igazolvány száma).


A profilalkotás esetén Ön nevét, születési helyét és idejét, jogosítványadatait (kibocsátás kelte, helye, száma, lejárat ideje), személyi igazolvány száma (kibocsátás kelte, helye, száma, lejárat ideje) e-mail címét, telefonszámát, számlázási címét és bankkártya illetve hitelkártya adatait, mint személyes adatát kezeli.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a törzsutas programban lévő adatait a Europcar International kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó feltételek az alábbi linken érhetők el:

https://www.europcar.hu/terms-and-conditions/privilege-loyalty-program

 

Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására szorítkozzon, amely Ön szerint a rendelés teljesítéséhez részünkről elengedhetetlenül szükséges. Kérjük, kerülje a szükségtelen, érzékeny adatok megadását (például politikai, vallási nézet, etnikum stb.), a Europcar az ilyen adatokat kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok szükségtelen megadásáért nem vállal felelősséget.


Miért kezeli a Europcar a személyes adataimat?

 (Az adatkezelés célja)


Az Ön személyes adatainak célja az Ön által leadott foglalás igényei és az Ön által megadott időintervallumban történő teljesítése.

Az adatkezelés célja foglalás esetén:


-       A foglalása megerősítése, módosítása vagy törlése;

-       információ megosztása a foglalása kapcsán (pl. információ biztosítása a foglalásáról, emlékeztető értesítés küldése bejelentkezése/kijelentkezése előtt, esetleges kérdéseinek vagy javaslatainak megválaszolása);

-       esetleges további igények teljesítése.


Az adatkezelés célja regisztráció esetén a további foglalások megkönnyítése.


 

Meddig tárolja a Europcar az adataimat?

(Az adatkezelés időtartama)


A számviteli szabályoknak megfelelően az Ön foglalásáról az adatokat (nevét és lakcímét) 8 évig őrizzük.

A bankkártya/hitelkártya adatok tárolási ideje: 90 nap

A személyi okmányok adatainak tárolási dieje: 8 év

Telefonszám, e-mail cím, születési adatok tárolási ideje: 8 év


 

 

Hogyan gondoskodik a Europcar a személyes adataim biztonságáról?

(Adatbiztonsági intézkedések)

 

A Europcar gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Europcar megfelelő jogosultsági szinteket hozott létre a személyes adatokhoz való hozzáféréshez (csak az erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá), a papír alapú iratokat kulccsal zárt szobában, a digitalizált adatokat megfelelő technikai védelem mellett őrzi.


 

Ki láthatja még a személyes adataimat a Europcaron kívül?

(Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás, az igénybe vett adatfeldolgozó(k)


Az Ön személyes adatainak megismerésére, kezelésére a Europcar erre felhatalmazott munkavállalói jogosultak.

A számlázáshoz kapcsolódó adatai a Europcar anyavállalata, a Porsche Banki AG SAP szoftverében tároljuk, így ezen adatai a Porsche Bank Ag számára kerülnek továbbításra.


Amennyiben Ön a gépkocsival balesetben érintett, a balesetben érintett másik fél biztosítója számára továbbítjuk a nevét, lakcímét és jogosítványa számát. Az adatkezelés célja a kárrendezés.


Tájékoztatjuk, hogy harmadik országba, nemzetközi szervezetnek nem továbbítjuk adatait.


A Europcar jogszabály alapján kötelezhető a nyomozóhatóságnak, rendőrségnek, bíróságnak az Ön személyes adatait átadni, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap vagy az hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt. Külföldre és további harmadik személy részére, statisztikai célra történő adattovábbítás nem történik.


 

Milyen jogaim vannak a személyes adatkezeléssel kapcsolatban?


Az adatkezelés időtartamán belül Önt (az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15-21. cikkei szerint) megilletik a következők:


Tájékoztatáshoz való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. A kérelme benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (de maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában tájékoztatjuk Önt kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Zároláshoz való jog (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, hogy törlés helyett zároljuk az adatot, ha olyan célt jelöl meg (pl. nyomozás, bűncselekmény felderítése), amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Törléshez /elfeledtetéshez/ való jog (kötelező adatkezelés esetének kivételével): Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatait, a GDPR 17. cikk a)-f) pontjában foglalt esetek valamelyike fennáll (pl. az adatkezelés célja megszűnt).

Tiltakozás joga (a GDPR szerinti kötelező adatkezelés esetének kivételével):

  • ha a személyes adatfelhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.


Amennyiben Ön szerint a Europcar megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében kérjük, forduljon elsősorban hozzánk az első rovatban található elérhetőségek (adatkezelő elérhetőségei) bármelyikén.  Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.


 

Tájékoztatjuk, hogy automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végzünk.


Hatályos 2019. április 08. napjától


EuRent Autókölcsönző Kft.Letölthető formátum: Privacy policy_Hungary_website


Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!