Részleteskeresés

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

2022.október 21. napjától


A EuRent Autókölcsönző Kft. (továbbiakban Szolgáltató) tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a „europcar” autó-bérlési szolgáltatása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Törvény) hatálya alá tartozik.


A Törvény értelmében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki a „europcar” autóbérlési szolgáltatása igénybe veszi vagy az azzal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelvmódosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely az autó-előfizetési szolgáltatást igénybe veszi vagy az azzal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


A szolgáltatással kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatást nyújtó EuRent Autókölcsönző Kft. székhelye 1238 Budapest, Szentlőrinci u. 195853 hrsz., mely egyben a panaszügyintézés helye is.


A fogyasztónak minősülő Ügyfelek az europcar.hu oldal működésére, valamint a EuRent Autókölcsönző Kft. munkatársai valamint partnerei magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) az alábbi elérhetőségeken nyújthatja be:

- levélcím: 1238 Budapest, Szentlőrinci u. 195853 hrsz.
- e-mail cím: europcar@europcar.hu


A szóbeli panasz azonnal megvizsgálásra kerül és szükség esetén a panaszt a Szolgáltató orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért eget, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz és annak egy másolatát megküldi, vagy személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja helyben az Ügyfélnek.


A Szolgáltató az írásbeli panasszal illetve a szóbeli, azonnali kivizsgálásra nem alkalmas panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott válaszát a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az Ügyfélnek.


A panasz elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz, vagy az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy az Ügyfél az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


A Békéltető Testületek eljárásáról részletesebben az alábbi internetes oldalon tájékozódhat:
https://bekeltetes.hu/udvozlo


Az egyes békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége valamint levelezési címe az alábbi dokumentumban megtalálható:
Békéltető testületek elérhetőségei


Az Ügyfél fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat, melyek elérhetőségét az alábbi dokumentum tartalmazza.
Fogyasztóvédelmi hatóság előrhetőségei


Az Ügyfelek Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhatnak a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben. A Gazdasági Versenyhivatal elérhetősége:
http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/az_ugyfelszolgalati_iroda_elerhetosegei


Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!