Részleteskeresés

Órásbérletre vonatkozó Általános Bérleti Feltételek


„ÓRÁS” BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

A EUrent Autókölcsönző Kft. (továbbiakban EUrent) bérbe adja a megnevezett Bérlőnek a túloldalon leírt gépjárművet, az alábbi feltételekkel és a túloldalon feltüntetett díjszabás mellett:


1.)      Bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési és parkolási szabályokat (KRESZ, parkolási előírások) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.


2.)      Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.


3.)      A gépjárművet csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).


4.)      A bérelt gépjárművet tilos:

-            másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést átengedni,

-            teherszállításra használni, kivéve kishaszonjárművek

-            autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

-            másik jármű vontatására használni, kivéve, ha EUrent kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,

-            a hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása, vagy egyéb, jelentős működési rendellenesség esetén használni,

-            alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

-            EUrent engedélye nélkül a gépjárművet külföldre vinni.


5.)      Bérlő a teljes, akár a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen Általános Bérleti Feltételek 1.)-4.) pontjaiban foglaltak megszegése, és azokon túl a következő esetekben:

-            a gépjármű gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,

-            a gépjármű gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

-            tehergépjárműnél a rakterület túlterhelése, a rakterület sérüléseiért,

-            a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,

-            az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,

-            a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentésének elmulasztásáért,

-            az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépjárművet annak elhagyásakor nem zárták be, vagy azzal nem az előírásoknak megfelelően parkoltak,

-            a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,

-            Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.


6.)      A gépjármű casco biztosítással rendelkezik. Sajáthibás baleset esetén a felek közötti kockázatmegosztás részeként a Bérlő kárviselésének mértéke az önrészhez igazodik, mely a kár bruttó értékének 10%-a (javítási számla, vagy Audatex kalkuláció alapján), de minimum 60.000.-Ft káreseményenként. Szélvédő sérülés esetén az önrész mértéke 35.000 Ft. Totálkár káresemény esetén a felek közötti kármegosztás részeként a Bérlő kárviselésének mértéke a gépkocsi bruttó beszerzési értékének 10%-a (a vételi számla alapján). A kárviselés mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól (CDR). Az önrész megváltás nem tartalmazza a tető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér kárait, melyre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül fennáll. Kárviselési mérték megfizetésére köteles Bérlő - a felek közötti kockázatmegosztás részeként - ha a gépjárművet tőle ellopják, még akkor is, ha Bérlő a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően járt el.  A biztosítóval, illetve a gépjármű eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel EUrent feladatát és költségét képezi.

A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kötbér címén köteles megfizetni az önrész túloldalon feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza.


7.)      EUrent semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel EUrent azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek Bérlőt a gépjármű meghibásodásából eredően érik.

8.)      A bérleti szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben a felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. A szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen EUrentnek okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. EUrent nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. EUrent az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. Kártyás fizetőeszköznél a dombornyomott kártya vagy hitelkártya elfogadott érvényessége a várható bérleti időszak vége plusz 2 hónap. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával EUrent elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő számláján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – EUrent a bérlet megszűnésekor írásban értesíti a bankot. A feloldás kezdeményezésén túl EUrentet semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan, illetve a további banki ügyintézés kapcsán.


9.)      A bérleti díj magában foglalja:

-            a kötelező biztosítás díját,

-            a javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag-utántöltés, üzemanyag költségeit.


10.)    A minimális bérleti időtartam egy óra.A gépkocsik bérlésére nyitvatartási időben , hétfőtől péntekig, 08:00-16:00 óráig van lehetőség, az átvett gépkocsi leadásának legkésőbbi időpontja 16:00. Minden megkezdett óra után 1 teljes órának megfelelő bérleti díj kerül kiszámlázásra. 4 órát meghaladó bérlés esetén, lehetőség van napi díj alapú elszámolásra a mindenkor érvényes tarifatáblázat szerint. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni. Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a 6.) pont szerint fennáll, melyet EUrent jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
11.)    Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait a túloldalon a „Megállapodás szerinti leadás helye és ideje” rovatban megjelölt helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben Bérlő a gépjárművet rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket Bérlő tartozik megtéríteni. Ha Bérlő a gépjárművet továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 30 perccel személyesen kell EUrent tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. EUrent a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, EUrent jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult EUrent a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő EUrent felé fennálló tartozását EUrent írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet EUrentnek nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy EUrent joggal vélelmezheti, hogy a gépjárműre nézve Bérlő a Btk.-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért EUrent jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni. Ugyanígy járhat el EUrent, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. Amennyiben a Bérlő az EUrent tulajdonát képező gépjárművet a törvénybe ütköző bűncselekmény elkövetésére használja olyan módon, hogy pl. illegális terméket (cigarettát, alkoholt stb.) csempész külföldre illetve belföldre, és az illetékes vámhatóság vagy bármely egyéb illetékes hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) a gépjárművet lefoglalja, ez a Bérlő részéről olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés automatikus megszűnését eredményezi. A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az EUrent a hatóság lefoglalást elrendelő határozatát kézhez kapja. Amennyiben a lefoglalást elrendelő hatóság a gépjárművet a lefoglalás alól feloldja, a Bérlő már nem jogosult a gépjármű további használatára. Amennyiben a gépjárművet a hatóság nem oldja fel a lefoglalás alól, hanem a gépjárművet a hatóság értékesíti, abban az esetben a Bérlő a teljes, a gépjármű értékéig terjedő kárösszeget köteles megfizetni az EUrent részére.12.)    Bérlő köteles a bérleti szerződés „Revízió” rovatában jelzett km-számláló állásnál a műszaki szemlét EUrent által megjelölt helyen és időben elvégeztetni. A szemle későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 kmtúllépés esetén bruttó 50.000 Ft-ot e felett minden megkezdett 100 km-re további 1.000 Ft-ot kell EUrent részére kötbérként megfizetni.


13.)    Műszaki meghibásodás és/vagy baleset esetén Bérlő:

-            Budapesten hétköznap nyitvatartási időben , hétfőtől péntekig, 08:00-16:00 óráig a Belvárosi irodát (+36-1-5054400), nyitvatartási időn kívül,

valamint hétvégén és munkaszüneti napon a Eurocar Assistance vonalán (+36-1 2367566) köteles intézkedést kérni a javítással kapcsolatban.

-            a bérleti időszak alatt csereautót a EUrent Kft.-nek nem áll módjában biztosítani.14.)    Bérlő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépjárművet feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a bérbeadó irodában leadni. Balesetnél Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). Bérlőnek nincs megegyezési joga, EUrent sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.


15.)    A gépjárművel kapcsolatos minden közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, gépjármű eltűnése stb.) azonnal, de légkésőbb a gépkocsi leadásakor jelenteni kell a bérbeadó irodának. Bérlő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles - EUrent költségére - gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről.


16.)    Bérlő köteles tájékoztatni EUrentet minden, a gépjármű esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos eseményről (közlekedési bírság kiszabása, felszólítás parkolási pótdíj megfizetésére, stb.) csakúgy, mint az általa elkövetett közlekedési szabályszegésekről, és a közigazgatási bírsággal sújtható cselekményekről. Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy EUrent jogosult Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.


17.)    Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait EUrent a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére kiszolgáltatja.


18.)    A bérelt gépjármű Pest megyében érvényes úthasználati jogosultsággal (E-Matrica) rendelkezik.19.)    Nagyértékű károkozás, totálkár, lopás,500.000 Ftjavítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén EUrent fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 10%-os önrész illetve kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, vagy Audatex kalkuláció, illetve a vételi számla vagy a biztosító elszámolása alapján. A fentiekben jelzett esetekben a gépjárműnek az önrész illetve kárviselési mérték alapjaként figyelembe vett értéke a gépjármű bruttóbeszerzési árát jelenti.

20.)    Bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni. Bérlő bármely, EUrent felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles EUrent részére fizetni. EUrent a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.


21.)    EUrent jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.


22.)    A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


23.)    A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. Bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépjármű hiánytalan, tele tankkal, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.

Hívja bérbeadó kollégáinkat: +36 1 421 8300

Okos alkalmazás. Nagyobb mobilitás.

Töltse le a Europar mobil alkalmazás iPhone-ra, iPad-re és Androidra!